21 vjet nga mas.akra e Lubotenit!

Në mëngjesin e 12 gushtit 2001 nga një opera.cion të ndërhyrjes së njësiteve poli.core – ushta.rake në Luboten është vra.rë fëmija 6-vjeçar Erxhan Aliu dhe nëntë qytetarë të tjerë të pafa.jshëm, janë dj.egur 14 shtëpi, ndërsa janë ar restuar dhe keqt rajtuar mbi 100 banorë të tjerë, me arsyetimin se në fshat ishin të pranishëm pjesëtarë të UÇK-së!

Baby Boo

Gjyk ata e Hagës, për kri met e kryera ndaj civilëve shqiptarë në Luboten ka dë nuar me 12 vjet bu rg ish-pjesëtarin e lartë të forcave të sigurisë Johan Tarçullovski!